Polski English Deutsch
MójZNACZEK
Filatelistyka / numizmatyka
Inne
ZNACZEK PERSONALIZOWANY
Regulamin zakupów w sklepie internetowym Poczty Polskiej S.A.


§ 1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży znaczków pocztowych, walorów filatelistycznych, a także innych towarów za pośrednictwem sklepu internetowego.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z zapoznaniem się
z niniejszym regulaminem i akceptacją warunków w nim zawartych.
3. Prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.filatelistyka.poczta-polska.pl, jest Poczta Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000334972, kapitał zakładowy 774 140 000,00 zł w całości wpłacony, NIP 525-000-73-13, zwana dalej "Sprzedającym".
4. Sklep internetowy, obsługiwany jest przez Sekcję Obsługi Filatelistycznej w Bydgoszczy,
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 3a.

§ 2
Asortyment sklepu

Sklep prowadzi sprzedaż:
1) towarów związanych z działalnością filatelistyczną w formie:

a) towarów filatelistycznych (m.in. znaczki pocztowe, koperty FDC, kartki pocztowe, abonament filatelistyczny),
b) towarów wspomagających działalność filatelistyczną (m.in. klasery, katalogi, lupy itp.).

2) innych towarów.

§ 3
Warunki dokonywania zakupów

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest posiadanie konta w sklepie internetowym. Założenie konta jest czynnością jednorazową i podczas jego zakładania należy podać następujące dane:

1) login - adres e-mail, na który będą wysyłane wszelkie informacje,
2) imię i nazwisko lub nazwę,
3) dane adresowe (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz kraj zamieszkania),
4) numer NIP (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych),
5) numer telefonu,
6) hasło dostępu do sklepu internetowego,


2. Logowanie do konta zamawiającego w sklepie internetowym następuje po podaniu adresu e-mail oraz hasła. Zamawiający zobowiązany jest do zmiany hasła dostępowego nie rzadziej niż co 30 dni.
3. Zamówienia są przyjmowane przez całą dobę. Możliwość realizacji zamówień jest weryfikowana w dniu ich złożenia, za wyjątkiem zamówień złożonych w dni robocze po godzinie 17-tej (czasu lokalnego) oraz w soboty, niedziele i święta, które będą weryfikowane następnego dnia roboczego.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane przez Sprzedającego drogą e-mailową lub telefonicznie.
5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego kwoty gwarancyjnej równej wartości zamówienia wg cen brutto zamówionych towarów.
6. W przypadku zamówienia wysyłanego przesyłką pobraniową nie ma zastosowania zapis ust. 5. Dokonanie płatności za zamówienie następuje w momencie odbioru przesyłki pobraniowej.
7. W przypadku klientów umownych Sprzedający dopuszcza realizację zamówień i dokonywanie rozliczeń w inny sposób niż wskazany w ust. 5, ale z zachowaniem warunków określonych
w uprzednio zawartej umowie.
8. Zamówienia zawierające błędy oraz zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, Sprzedający będzie weryfikował z Zamawiającym. Zamówienie takie może być anulowane przez Sprzedającego, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie.
9. Zamawiający może wprowadzić korekty do złożonego zamówienia wyłącznie do momentu jego potwierdzenia przez Sprzedającego. Wprowadzone korekty muszą zostać potwierdzone drogą e-mailową przez Sprzedającego.
10. W przypadku braku w magazynie zamawianego towaru, Zamawiający jest informowany drogą e-mailową lub telefonicznie o tym fakcie i o związanym z nim wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, bądź o braku możliwości jego realizacji.
11. W przypadku o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może zrezygnować drogą e-mailową
z zamówienia, bądź zrezygnować tylko z pozycji, które wydłużają czas realizacji zamówienia.
12. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 11 Sprzedający zwraca Zamawiającemu przekazem pocztowym lub przelewem na konto należną kwotę, uiszczoną przez Zamawiającego w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) oraz pkt 2.
13. Ceny towarów, znajdujących się w sklepie internetowym, wyrażone są w złotych polskich
i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia przez Zamawiającego i gwarantowana do dnia potwierdzenia realizacji zamówienia.

§ 4
Formy i zasady płatności

1. Za zakupy w sklepie zapłaty dokonać można w następujących formach:

1) dla Zamawiających będących klientami krajowymi (przesyłki wysyłane na obszar Polski):
a) przelew na rachunek bankowy wskazany w sklepie internetowym,
b) przekaz pocztowy wysłany na adres wskazany w sklepie internetowym,
c) za pobraniem (wpłata należności dokonywana jest przy odbiorze przesyłki wyłącznie gotówką w polskich złotych),
2) dla Zamawiających będących klientami zagranicznymi (przesyłki wysyłane poza obszar Polski):
a) przelew na rachunek bankowy wskazany w sklepie internetowym,
b) międzynarodowy przekaz pocztowy wysłany na adres wskazany w sklepie internetowym.

2. Koszty przeliczenia (przewalutowania) na złote polskie wpłaty dokonanej w walucie obcej ponosi Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wpływu lub dzień poprzedzający dzień wpływu środków na konto.

§ 5
Warunki dostawy

1. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów realizowana jest przesyłkami pocztowymi, nadawanymi za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
2. Koszty dostawy na terenie kraju, w przypadku zakupów poniżej kwoty 50,00 zł, ponosi Zamawiający zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej S.A.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Zamawiający może wybrać rodzaj przesyłki, którą zamówienie zostanie wysłane, tj.:

1) przesyłkę poleconą (ekonomiczną lub priorytetową),
2) przesyłkę z zadeklarowaną wartością (ekonomiczną lub priorytetową),
3) paczkę pocztową (ekonomiczną lub priorytetową),
4) przesyłkę pobraniową (ekonomiczną lub priorytetową).

W tym przypadku płatność dokonywana jest przy odbiorze zamówienia. Istnieje również możliwość wybrania opcji sprawdzenia zawartości przesyłki przy jej odbiorze.
4. Zamówienie, którego łączna jednorazowa wartość jest równa lub wyższa niż
50,00 zł i obejmuje towary o wadze nie przekraczającej 2 kg łącznie z opakowaniem przesyłki, wysyłane jest na terenie kraju na koszt Sprzedającego:

1) przesyłką pobraniową (priorytetową),
2) przesyłką poleconą (priorytetową),
3) przesyłką z zadeklarowaną wartością (priorytetową),
4) paczką pocztową (priorytetową),
5) paczką pocztową z zadeklarowaną wartością (priorytetową),
przy czym o rodzaju przesyłki, jaką wysyłany jest zamówiony towar, decyduje Sprzedający.

5. Poczta Polska zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji dostaw na zasadach określonych w ust. 4 dla wybranych grup asortymentowych. W tym przypadku informacja taka jest zamieszczona na stronie www.
6. Zamówienie, którego łączna jednorazowa wartość jest równa lub wyższa niż
50,00 zł i obejmuje towary o wadze przekraczającej 2 kg, wysyłane jest na terenie kraju na koszt Zamawiającego przesyłkami wskazanymi w ust. 3, przy czym wyboru rodzaju przesyłki dokonuje Zamawiający.
7. Wysyłka zamówienia poza granice Polski, niezależnie od jego wartości i wagi, realizowana jest na koszt Zamawiającego przesyłkami nadawanymi za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
8. W sytuacji o której mowa w ust. 7 Zamawiający może wybrać rodzaj przesyłki, którą zamówienie zostanie wysłane, tj.:

1) przesyłkę poleconą (ekonomiczną lub priorytetową),
2) przesyłkę z zadeklarowaną wartością (ekonomiczną lub priorytetową) - wysyłka jedynie do krajów realizujących usługę,
3) paczkę pocztową (ekonomiczną lub priorytetową).

9. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub specyfikacja).

§ 6
Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z postanowieniami art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271, z późn. zm.), Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez konsekwencji finansowych.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający składa na piśmie oświadczenie o chęci zwrotu zakupionego towaru i przesyła je do Sprzedającego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania towaru.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi Zamawiający. Towar podlega zwrotowi jedynie w stanie nienaruszonym.
4. W przypadku o którym mowa w ust. 2, Sprzedający zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zwróconego towaru.
5. Sprzedający potrąca z wpłaty uiszczonej przez Zamawiającego koszty z tytułu dokonania zwrotu wpłaty (opłata za przesłanie zwracanej kwoty jak za przekaz pocztowy lub za wpłatę na rachunek bankowy, wg obowiązującego w Poczcie Polskiej S.A. w dniu zwrotu Cennika wpłat
i wypłat gotówkowych).
6. W przypadku braku możliwości pełnej realizacji zamówienia po dokonanej już przedpłacie, różnica wynikająca z wniesionej opłaty oraz wartości faktycznie zrealizowanego zamówienia, zostanie przekazana, na życzenie Zamawiającego, na jego konto lub adres, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia realizacji zamówienia.
7. Zamawiający ma prawo do reklamacji w przypadku ilości, rodzaju lub jakości towaru, niezgodnych z zamówieniem. Reklamację z tego tytułu Zamawiający składa na piśmie
lub e-mailem.
8. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (kopia lub scan faktury VAT lub specyfikacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia zwrotu Sprzedającemu reklamowanego towaru.
9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający przesyła Zamawiającemu wymieniony pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Zamawiającemu należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Sprzedający, w przypadku zwrotu gotówki, wystawia Zamawiającemu odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
10. Adres korespondencyjny filatelistycznego sklepu internetowego, pod który należy przesyłać reklamacje i zwroty:

Sekcja Obsługi Zamówień
ul. Moritza 2
20-900 Lublin
telefon: (+48) 81-584-70-76, fax (+48) 81-584-82-98.

11. W przypadku otrzymania przesyłki w stanie uszkodzonym, bądź niekompletnym (ubytek zawartości), Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia reklamacji na zasadach określonych przepisami Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.), a w przypadku przesyłek kierowanych za granicę - na zasadach określonych w aktach Światowej Konwencji Pocztowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 206, poz. 1494).

§ 7
Ochrona danych

1. Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-946, ul. Rakowiecka 26.
2. Wszyscy klienci mają prawo dostępu do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować
i usuwać.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu obsługi czynności prowadzonych w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.filatelistyka.poczta-polska.pl.
4. Dane osobowe klientów mogą być przetwarzane przez Pocztę Polską S.A. z użyciem środków komunikacji elektronicznej do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Poczty Polskiej S.A. oraz do celów reklamy i badania rynku oraz zachowania i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A. w trakcie jak i po zakończeniu realizacji czynności prowadzonych w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.filatelistyka.poczta-polska.pl, wyłącznie po wyrażeniu przez klienta zgody.
5. Poczta Polska S.A. ma prawo przetwarzania danych klienta bez jego uprzedniej zgody
w celach wysyłania materiałów promocyjnych dotyczących własnych produktów i usług oraz materiałów dotyczących badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A. w formie innej, niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. W sprawach związanych z danymi osobowymi, nieuregulowanymi w niniejszym regulaminie znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 8
Postanowienia końcowe

1. W przypadku posiadania w sklepie internetowym przez Zamawiającego więcej niż jednego konta, Sprzedający może usuwać dodatkowe konta, przyjmując zasadę, iż do dyspozycji Zamawiającego pozostanie ostatnie założone konto.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
NOWOŚCI
Najczęściej kupowane