Polski English Deutsch
MójZNACZEK
Filatelistyka / numizmatyka
Inne
ZNACZEK PERSONALIZOWANY
Regulamin zakupów w sklepie internetowym Poczty Polskiej S.A.

Regulamin sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A.


§ 1


1. Regulamin sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A., zwany dalej "Regulaminem" określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży znaczków pocztowych, walorów filatelistycznych, a także innych towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.filatelistyka.poczta-polska.pl, zwanego dalej "sklepem internetowym".
2. Przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji warunków w nim zawartych.
3. Prowadzącym sklep internetowy jest Poczta Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000334972, kapitał zakładowy 774 140 000,00 zł w całości wpłacony, NIP 525-000-73-13, zwana dalej "Sprzedającym".
4. Sklep internetowy, obsługiwany jest przez Sekcję Obsługi Zamówień w Lublinie, 20-900 Lublin, ul. Moritza 2.
5. W celu poprawnego wyświetlania strony sklepu internetowego zaleca się korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych:

1) Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 8,
2) Mozilla Firefox ,
3) Google Chrome,

z włączoną obsługą JavaScript, o rozdzielczości ekranu 1024x768 px.

§ 2


1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż:

1) towarów związanych z działalnością filatelistyczną, zarówno stemplowanych jak i niestemplowanych w formie:


 • a) pojedynczych znaczków pocztowych,
 • b) znaczków pocztowych w blokach,
 • c) znaczków pocztowych z przywieszką,
 • d) arkuszy sprzedażnych znaczków pocztowych,
 • e) całych arkusików znaczków pocztowych,
 • f) kopert Pierwszego Dnia Obiegu (FDC);
 • g) kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej;
 • h) abonamentu filatelistycznego;

2) towarów wspomagających działalność filatelistyczną (m.in. klasery, katalogi, lupy itp.),
3) innych towarów.

2. W przypadku zakupu większej ilości znaczków pocztowych, oferowanych jako pojedyncze egzemplarze Sprzedający nie gwarantuje realizacji zamówienia w pełnych arkuszach oraz z przywieszkami.
3. W przypadku emisji znaczków pocztowych o niskich nakładach Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości walorów realizowanych na rzecz Zamawiającego. W takim przypadku informacja o ograniczeniach zamieszczona będzie w formie komunikatu na stronie sklepu internetowego.

§ 3


1. Warunkiem realizacji zamówienia jest posiadanie konta w sklepie internetowym. Konto w sklepie internetowym założyć może pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej "Zamawiającym". Założenie konta jest czynnością jednorazową. Podczas jego zakładania należy podać następujące dane Zamawiającego:

1) login - adres e-mail, na który będą wysyłane wszelkie informacje,
2) imię i nazwisko lub nazwę,
3) dane adresowe (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz kraj zamieszkania),
4) numer NIP (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych),
5) numer telefonu,
6) hasło dostępu do sklepu internetowego.

2. Logowanie do konta zamawiającego w sklepie internetowym następuje po podaniu loginu oraz hasła. Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków i zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne oraz być zmieniane co 30 dni. System zapewnia możliwość zmiany hasła. Klient odpowiada za okresową zmianę hasła. W sytuacji braku jego zmiany, klient ponosi ryzyko utraty poufności oraz integralności danych.
3. Zamówienia są przyjmowane przez całą dobę. Możliwość realizacji zamówień jest weryfikowana w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu ich złożenia. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17-tej (czasu polskiego) oraz w soboty, niedziele i święta, będą traktowane jako złożone w najbliższym dniu roboczym.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane przez Sprzedającego drogą e-mailową lub telefonicznie.
5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego kwoty gwarancyjnej równej wartości zamówienia według cen brutto zamówionych towarów. Przekazanie kwoty gwarancyjnej do Sprzedającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu internetowego. W przypadku nieprzekazania kwoty gwarancyjnej we wskazanym okresie Sprzedający może dokonać odrzucenia złożonego zamówienia o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie.
6. W przypadku zamówienia wysyłanego przesyłką pobraniową nie ma zastosowania ust. 5. Dokonanie płatności za zamówienie następuje w momencie odbioru przesyłki pobraniowej.
7. W przypadku klientów posiadających zawarte umowy pisemne ze Sprzedającym przyjmuje się realizację zamówień i dokonywanie rozliczeń w sposób określony w zawartej umowie, który może być inny niż określony w ust 5.
8. Zamówienia zawierające błędy oraz zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, Sprzedający będzie weryfikował z Zamawiającym. Zamówienie takie może być odrzucone przez Sprzedającego, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie.
9. Zamawiający może wprowadzić korekty do złożonego zamówienia wyłącznie do momentu jego potwierdzenia przez Sprzedającego. Wprowadzone korekty muszą zostać potwierdzone drogą e-mailową przez Sprzedającego.
10. W przypadku braku w magazynie zamawianego towaru, Zamawiający jest informowany drogą e-mailową lub telefonicznie o tym fakcie i o związanym z nim wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, bądź o braku możliwości jego realizacji.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający, drogą e-mailową, może zrezygnować z zamówienia, bądź zrezygnować tylko z pozycji, które wydłużają czas realizacji zamówienia.
12. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 11 Sprzedający zwraca Zamawiającemu przekazem pocztowym lub przelewem na konto należną kwotę.
13. Ceny towarów, znajdujących się w sklepie internetowym, wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia przez Zamawiającego i gwarantowana do dnia potwierdzenia realizacji zamówienia.

§ 4


1. Za zakupy w sklepie internetowym, zapłaty dokonać można w następujących formach:

1) dla zamówień wysyłanych na teren Polski :


 • a) przelew na rachunek bankowy wskazany w sklepie internetowym,
 • b) przekaz pocztowy wysłany na adres wskazany w sklepie internetowym,
 • c) za pobraniem (wpłata należności dokonywana jest przy odbiorze przesyłki wyłącznie gotówką w polskich złotych).


2) dla zamówień wysyłanych poza granice Polski :


 • a) przelew na rachunek bankowy wskazany w sklepie internetowym,
 • b) międzynarodowy przekaz pocztowy wysłany na adres wskazany w sklepie internetowym.

2. Koszty bankowe przeliczenia (przewalutowania) wpłaty dokonanej w walucie obcej ponosi Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na dzień wpływu środków na konto.

§ 5


1. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów realizowana jest przesyłkami pocztowymi, nadawanymi za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
2. Koszty dostawy na terenie Polski, w przypadku zakupów poniżej kwoty 50,00 zł, ponosi Zamawiający zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej S.A. Zamawiający informowany jest o kosztach i sposobie dostawy przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Zamawiający może wybrać rodzaj przesyłki, którą zamówienie zostanie wysłane, tj.:

1) przesyłkę listową poleconą (ekonomiczną lub priorytetową),
2) przesyłkę listową z zadeklarowaną wartością (ekonomiczną lub priorytetową),
3) paczkę pocztową (ekonomiczną lub priorytetową),
4) paczkę pocztową z zadeklarowaną wartością (ekonomiczną lub priorytetową),
5) paczkę24 z opcją "Pobranie". W tym przypadku płatność dokonywana jest przy odbiorze zamówienia; istnieje również możliwość wybrania opcji sprawdzenia zawartości przesyłki przy jej odbiorze.
6) paczkę48 z opcją "Pobranie". W tym przypadku płatność dokonywana jest przy odbiorze zamówienia; istnieje również możliwość wybrania opcji sprawdzenia zawartości przesyłki przy jej odbiorze.

4. Zamówienie, którego łączna jednorazowa wartość jest równa lub wyższa niż 50,00 zł i obejmuje towary o wadze nie przekraczającej 2 kg łącznie z opakowaniem przesyłki, wysyłane jest na terenie Polski na koszt Sprzedającego:

1) przesyłką poleconą (priorytetową),
2) przesyłką listową z zadeklarowaną wartością (priorytetową),
3) paczką pocztową (priorytetową),
4) paczką pocztową z zadeklarowaną wartością (priorytetową),
5) paczką24 z opcją "Pobranie",
6) paczką48 z opcją "Pobranie",


przy czym o rodzaju przesyłki, jaką wysyłany jest zamówiony towar, decyduje Sprzedający.

5. Poczta Polska zastrzega sobie prawo do zmiany zasad realizacji dostaw określonych w ust. 3 i 4, dla wybranych grup asortymentowych. W tym przypadku informacja taka jest zamieszczona na stronie www.filatelistyka.poczta-polska.pl. Zmiana zasad nie dotyczy zamówień złożonych przed dniem zamieszczenia informacji na stronie www.filatelistyka.poczta-polska.pl.
6. Zamówienie, którego łączna jednorazowa wartość jest równa lub wyższa niż 50,00 zł i obejmuje towary o wadze przekraczającej 2 kg, wysyłane jest na terenie Polski na koszt Zamawiającego przesyłkami wskazanymi w ust. 3, pkt 3, 4 i 5, przy czym wyboru rodzaju przesyłki dokonuje Zamawiający.
7. Wysyłka zamówienia poza granice Polski, niezależnie od jego wartości i wagi, realizowana jest na koszt Zamawiającego przesyłkami nadawanymi za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Zamawiający informowany jest o kosztach i sposobie dostawy przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, Zamawiający może wybrać rodzaj przesyłki, którą zamówienie zostanie wysłane, tj.:

1) przesyłkę poleconą (priorytetową),
2) przesyłkę listową z zadeklarowaną wartością (priorytetową) - wysyłka jedynie do krajów realizujących usługę,
3) paczkę pocztową (ekonomiczną lub priorytetową).

9. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub specyfikacja).

§ 6


1. Zgodnie z postanowieniami art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1225) Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez konsekwencji finansowych.
2. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Zamawiający składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sprzedającego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia wydania towaru.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sprzedający zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonej przy zamówieniu opłaty za przesyłkę pocztową, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu.
5. W przypadku braku możliwości pełnej realizacji zamówienia po dokonanej już przedpłacie, różnica wynikająca z wniesionej opłaty oraz wartości faktycznie zrealizowanego zamówienia, zostanie przekazana, na życzenie Zamawiającego, na jego rachunek we wskazanym banku lub adres, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ma prawo do reklamacji w przypadku ilości, rodzaju lub jakości towaru, niezgodnych z zamówieniem. Reklamację z tego tytułu Zamawiający składa na piśmie lub e-mailem. Adres do korespondencji oraz adresy e-mail dostępne są na stronie sklepu internetowego w zakładce "Kontakt".
7. Sprzedający może żądać uzupełnienia reklamacji. Jeżeli Sprzedający tego zażąda reklamację należy uzupełnić poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji) , opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający przesyła Zamawiającemu pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Zamawiającemu należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Sprzedający, w przypadku zwrotu gotówki, wystawia Zamawiającemu odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
9. Adres korespondencyjny sklepu internetowego, pod który należy przesyłać reklamacje i zwroty:


Sekcja Obsługi Zamówień
ul. Moritza 2
20-900 Lublin


10. W przypadku otrzymania przesyłki z zamówionym towarem w stanie uszkodzonym bądź niekompletnym (uszkodzenie bądź ubytek zawartości), Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia reklamacji i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych określonych przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529) i rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U z 6 grudnia 2013 r. poz. 1468), a w przypadku przesyłek kierowanych za granicę - na zasadach określonych w aktach Światowej Konwencji Pocztowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 206, poz. 1494).

§ 7


1. Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-940, ul. Stawki 2.
2. Dane gromadzone i administrowane przez Pocztę Polską S.A. są odpowiednio zabezpieczone. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa danych znajdują się na stronie Sklepu w zakładce "Bezpieczeństwo".
3. Wszyscy klienci mają prawo wglądu do swoich danych - mogą je weryfikować i modyfikować oraz żądać zaniechania przetwarzania lub usunięcia z bazy .
4. Poczta Polska S A. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
Poczta Polska S.A. przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu obsługi czynności prowadzonych w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.filatelistyka.poczta-polska.pl.
5. Dane osobowe klientów mogą być przetwarzane przez Pocztę Polską S.A z użyciem środków komunikacji elektronicznej do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Poczty Polskiej S.A oraz do celów reklamy i badania rynku oraz zachowania i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A. w trakcie jak i po zakończeniu realizacji czynności prowadzonych w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.filatelistyka.poczta-polska.pl, wyłącznie po wyrażeniu przez klienta zgody.
6. Poczta Polska S.A. może przetwarzać dane klienta w celach wysyłania materiałów promocyjnych dotyczących własnych produktów i usług oraz materiałów dotyczących badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A. w formie innej, niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez jego uprzedniej zgody.
7. W sprawach związanych z danymi osobowymi, nieuregulowanymi w niniejszym regulaminie znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 8


1. W przypadku posiadania w sklepie internetowym przez Zamawiającego więcej niż jednego konta, Sprzedający może usuwać dodatkowe konta, przyjmując zasadę, iż do dyspozycji Zamawiającego pozostanie ostatnie założone konto.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1225) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
NOWOŚCI
Najczęściej kupowane