Polski English Deutsch
MójZNACZEK
Filatelistyka / numizmatyka
ABONAMENT
SKLEPY FILATELISTYCZNE
Regulamin zakupów w sklepie internetowym Poczty Polskiej S.A.
§ 1

1. Regulamin sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A., zwany dalej "Regulaminem" określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży znaczków pocztowych, walorów filatelistycznych, a także innych towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.filatelistyka.poczta-polska.pl, zwanego dalej "sklepem internetowym".
2. Przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji warunków w nim zawartych.
3. Prowadzącym sklep internetowy jest Poczta Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000334972, kapitał zakładowy 774 140 000,00 zł w całości wpłacony, NIP 525-000-73-13, zwana dalej "Sprzedającym".
4. Sklep internetowy, obsługiwany jest przez Sekcję Obsługi Zamówień w Lublinie, 20-900 Lublin, ul. Moritza 2.
5. W celu poprawnego wyświetlania strony sklepu internetowego zaleca się korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych:

1) Microsoft Internet Explorer,
2) Microsoft Edge,
3) Mozilla Firefox,
4) Google Chrome,
5) Safari,
w wersji zapewniającej aktualne wsparcie producenta z włączoną obsługą JavaScript, o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 px.


6. Bieżący kontakt ze Sprzedającym w sprawach umów zawieranych na podstawie Regulaminu możliwy jest pod adresem e-mail: filatelistyka@poczta-polska.pl - dla Zamawiających krajowych, philately@poczta-polska.pl - dla Zamawiających zagranicznych i numerem telefonu: (+48) 81-584-70-76.
7. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o towarach, należy przez to rozumieć również walory filatelistyczne.

§ 2

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż:

1) walorów filatelistycznych znajdujących się w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej sklepu, zarówno stemplowanych jak i niestemplowanych, w formie:
a) serii znaczków pocztowych,
b) znaczków pocztowych w blokach,
c) znaczków pocztowych z przywieszką,
d) arkuszy sprzedażnych znaczków pocztowych,
e) pojedynczych znaczków pocztowych,
f) kopert Pierwszego Dnia Obiegu (FDC),
g) kartek i kopert pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej.
2) towarów wspomagających działalność filatelistyczną (m.in. klasery, katalogi, lupy itp.), znajdujących się w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej sklepu,
3) innych towarów, znajdujących się w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej sklepu.


2. O formie sprzedaży walorów filatelistycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 decyduje Sprzedający.
3. Sprzedający nie gwarantuje realizacji zamówienia w pełnych arkuszach oraz z przywieszkami.
4. W przypadku emisji znaczków pocztowych o niskich nakładach Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości walorów filatelistycznych realizowanych na rzecz Zamawiającego. W takim przypadku informacja o ograniczeniach zamieszczona będzie w formie komunikatu na stronie sklepu internetowego.
5. Sprzedający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to, że towar dostarczany Zamawiającemu będzie wolny od wad. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady towaru, które istniały w chwili dostarczenia towaru Zamawiającemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze.

§ 3

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest posiadanie konta w sklepie internetowym. Konto w sklepie internetowym założyć może pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej "Zamawiającym". Założenie konta jest czynnością jednorazową. Podczas jego zakładania należy podać następujące dane Zamawiającego:

1) login - adres e-mail, na który będą wysyłane wszelkie informacje,
2) imię i nazwisko lub nazwę,
3) dane adresowe (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz kraj zamieszkania lub siedziby),
4) numer NIP lub numer nadany z tytułu rejestracji do podatku od wartości dodanej w kraju UE (VAT-UE) lub podatku o podobnym charakterze w kraju trzecim (obowiązkowe dla podmiotów nie będących konsumentami),
5) numer telefonu,
6) hasło dostępu do sklepu internetowego.


2. Za konsumenta uważa się osobę, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Do zawierania umów przez Zamawiających niebędących konsumentami, stosuje się postanowienia § 7 Regulaminu. Wskazując "Rodzaj Klienta" jako "Firma" w panelu zakładania konta, Zamawiający potwierdza, że nie jest konsumentem.
3. Logowanie do konta zamawiającego w sklepie internetowym następuje po podaniu loginu oraz hasła. Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków i zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne oraz być zmieniane co 30 dni. System zapewnia możliwość zmiany hasła. Zamawiający odpowiada za okresową zmianę hasła. W sytuacji braku jego zmiany, Zamawiający ponosi ryzyko utraty poufności oraz integralności danych.
4. Zamówienia są przyjmowane przez całą dobę. Możliwość realizacji zamówień jest weryfikowana w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu ich złożenia. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16-tej (czasu polskiego) oraz w soboty, niedziele i święta, będą traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym.
5. Zamówienie może zostać złożone z uwzględnieniem następujących zasad:

1) Zamawiający dokonuje wyboru towarów, które zamierza nabyć, poprzez użycie funkcjonalności "do koszyka" zamieszczonej obok wizerunku towaru,
2) w trakcie wyboru towarów Zamawiający ma przez cały czas możliwość uzyskania informacji o zakresie zamówienia, w tym wartości brutto zamówienia, używając funkcjonalności "Twój koszyk",
3) w oknie "Twój koszyk" znajduje się zestawienie wszystkich towarów, które Zamawiający zamierza nabyć w ramach umowy wraz ich cenami oraz z zestawieniem wszystkich kosztów dodatkowych, w tym ewentualnych kosztów wysyłki, a także wartością zamówienia brutto wskazaną w rubryce: "RAZEM:",
4) po zakończeniu wybierania towarów do nabycia w ramach umowy, Zamawiający w oknie "Twój koszyk" dokonuje ostatecznej weryfikacji listy towarów oraz wyboru rodzaju przesyłki i sposobu zapłaty.


6. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane przez Sprzedającego niezwłocznie drogą e-mailową. Jednocześnie z potwierdzeniem Sprzedający przesyła Zamawiającemu informację o warunkach umowy, to jest: podsumowanie zamówienia ze wskazaniem nabywanych towarów, cen jednostkowych, wszystkich dodatkowych kosztów i wartości brutto zamówienia, wraz z plikiem w formacie .pdf zawierającym niniejszy Regulamin. Przesłanie na adres e-mail Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi moment zawarcia umowy.
7. Realizacja zamówienia (wysyłka towaru) następuje po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty równej wartości brutto zamówienia. Przekazanie zapłaty do Sprzedającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego. W przypadku nieprzekazania zapłaty we wskazanym okresie Sprzedający składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedający składa oświadczenie Zamawiającemu przy użyciu poczty elektronicznej.
8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, w szczególności z uwagi na brak dostępności towaru zgodnie z zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego drogą e-mailową, wskazując zakres, w jakim zamówienie może zostać zrealizowane, z podaniem informacji, o których mowa w ust. 6, dotyczących tego zakresu, oraz o terminie realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania informacji nie wyrazi drogą e-mailową zgody na realizację zamówienia zmodyfikowanego co do zakresu lub terminu, zamówienie jest anulowane. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, Sprzedający przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Postanowienia zawarte w ust. 6 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał zapłaty, o której mowa w ust. 7 z tytułu zamówienia, które zostało następnie anulowane, Sprzedający zwraca Zamawiającemu równowartość zapłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki płatność została dokonana, w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia. W przypadku, gdy wystąpiła nadpłata wynikająca z braku możliwości pełnej realizacji pierwotnego zamówienia po dokonanej już wpłacie, jest ona zwracana w sposób określony powyżej w terminie 14 dni od dnia realizacji zamówienia. Nadpłata wynikająca z innego tytułu, w szczególności w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 3, zwracana jest na żądanie Zamawiającego i na jego koszt.
10. Ceny towarów, znajdujących się w sklepie internetowym, wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia przez Zamawiającego i gwarantowana do dnia potwierdzenia realizacji zamówienia. Powyższe stosuje się również do wszelkich kosztów dodatkowych składających się na wartość brutto zamówienia.

§ 4

1. Za zakupy w sklepie internetowym, wpłaty dokonać można w następujący sposób:

1) przelewem bankowym realizowanym poprzez bramkę płatności dostępną w sklepie internetowym,
2) kartą płatniczą realizowaną poprzez bramkę płatności dostępną w sklepie internetowym. Akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
3) przelewem na rachunek bankowy wskazany w sklepie internetowym,


2. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 3, Sprzedający przyjmuje płatności w złotych polskich (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD). Informacja o rodzaju waluty w jakiej prowadzone są poszczególne rachunki bankowe podawana jest do wiadomości Zamawiającego w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w innej walucie niż prowadzony jest rachunek bankowy, możliwe przeliczenie wpłaty na walutę właściwą jest dokonywane przez bank prowadzący rachunek na warunkach określonych w umowie między tym bankiem a Sprzedającym. Odpowiedzialność za skutki dokonywania płatności w walucie innej niż wymieniona w niniejszym ustępie, w szczególności związane z terminem zapłaty, kursem waluty lub brakiem możliwości dokonania przeliczenia ponosi Zamawiający.
3. Przekazanie Sprzedającemu płatności w sposób inny niż wymieniony w ust. 1 nie jest uważane za dokonanie płatności na poczet zamówienia. W takim przypadku kwota płatności zwracana jest na żądanie Zamawiającego i na jego koszt.

§ 5

1. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów realizowana jest przesyłkami pocztowymi, nadawanymi za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
2. Informacja o rodzajach przesyłek pocztowych, którymi Zamawiającemu może zostać wysłane zamówienie widoczna jest w oknie "Twój Koszyk" przed złożeniem zamówienia.
3. Do każdej wysłanej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub specyfikacja).
4. Warunki dostarczenia zamówień umieszczone są na stronie sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. w zakładce "Dostawa i formy płatności".

§ 6

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.
2. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Zamawiający składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres do korespondencji lub adres e-mail określony w § 1 ust. 4 i 6. i przesyła je do Sprzedającego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zamawiający ma prawo wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik do Regulaminu.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Zamawiający.
4. Sprzedający zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedającego dla danego zamówienia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający uzgodni ze Sprzedającym inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej. Sprzedający dokona również korekty uprzednio przekazanych Zamawiającemu dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
5. Jeżeli Zamawiający przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.
6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.
7. Zamawiający ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Zamawiający składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 4 i 6. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
8. Sprzedający może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji) lub towaru, który jest przedmiotem reklamacji. Dostarczenie Sprzedającemu dowodów rzeczowych, o których mowa w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sprzedającego.
9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać wydłużony o czas niezbędny do pozyskania dowodów rzeczowych, o których mowa w ust. 8.
10. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Zamawiającemu pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Zamawiającemu w terminie nieprzekraczającym 14 dni, należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Sprzedający wystawia fakturę korygującą lub specyfikację korygującą w przypadku obniżenia ceny lub zwrotu należnej kwoty Zamawiającemu.
12. Jeżeli reklamacja Zamawiającego nie została uznana za uzasadnioną, Zamawiający może, zachowując prawo do skierowania sprawy do sądu, podjąć próbę rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedającym w sposób pozasądowy, w szczególności:

1) skierować sprawę do stałego sądu polubownego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej,
2) zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


13. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Zamawiającego i Sprzedającego. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, Sprzedający informuje Zamawiającego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Zamawiającym a Sprzedającym dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
14. W celu polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich Zamawiający ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu za pośrednictwem tej platformy internetowej możliwe jest na zasadach wskazanych pod wymienionym adresem internetowym oraz za obopólną zgodą Sprzedającego i Zamawiającego.
15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Zamawiającego i Sprzedającego w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

§ 7

W przypadku Zamawiających niebędących konsumentami:
1) niezbędne jest przesłanie drogą elektroniczną skanów dokumentacji potwierdzającej status Zamawiającego, to jest:
a) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo KRS - lub ich odpowiedników nadanych w kraju, w którym Zamawiający posiada siedzibę,
b) zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON - lub ich odpowiedników nadanych w kraju, w którym Zamawiający posiada siedzibę, przetłumaczonych na język polski lub jeden z języków, w których dostępna jest strona internetowa, o której mowa w § 1 ust. 1,
2) zamówienia będą realizowane dopiero po nadesłaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1,
3) w przypadku zmian danych, o których mowa w pkt 1, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać skany aktualnych dokumentów,
4) Zamawiający ponosi wszelką odpowiedzialność, również względem Sprzedającego, za wiarygodność i aktualność dokumentów, o których mowa w pkt 1,
5) nie stosuje się § 6;
6) Sprzedający odpowiada jedynie za rzeczywistą szkodę, a nadto jedynie w granicach wartości brutto zamówienia,
7) w przypadku niezgodności towaru z umową Zamawiający ma prawo żądać jedynie usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad,
8) prawo do żądania usunięcia wady lub wymiany towaru wygasa, jeżeli Zamawiający nie zbadał towaru w dniu jego doręczenia i nie powiadomił Sprzedającego drogą e-mailową tego samego dnia o wadzie wraz z jej opisem,
9) termin do wniesienia reklamacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia towaru,
10) nie stosuje się odniesienia do ustawy o prawach konsumenta, o którym mowa w § 9 ust. 2.

§ 8

1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane przez Pocztę Polską S.A. na podstawie art.6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) - dalej: Rozporządzenie RODO, w celu realizacji usług, o których mowa w Regulaminie oraz w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą być przetwarzane przez Pocztę Polską S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie http://filatelistyka.poczta-polska.pl również do celów:

1) przesyłania informacji marketingowych oraz handlowych dotyczących produktów i usług własnych Poczty Polskiej S.A.,
2) badania rynku pod kątem zachowania i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby działalności gospodarczej Poczty Polskiej S.A., w trakcie realizacji czynności prowadzonych w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem http://filatelistyka.poczta-polska.pl,
3) badania rynku pod kątem zachowania i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby działalności gospodarczej Poczty Polskiej S.A., po zakończeniu realizacji czynności prowadzonych w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem http://filatelistyka.poczta-polska.pl.


5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji czynności określonych w Regulaminie. Natomiast w przypadku zgód, o których mowa w ust. 4 podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgód, o których mowa w ust. 4 w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Zamawiający poprzez funkcję "Aktualizuj dane" na stronie https://filatlistyka.poczta-polska.pl w zakładce "Twoje dane" ma możliwość modyfikacji swoich danych oraz cofnięcia zgód określonych w ust. 4.
8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe będą przechowywane:

1) przez okres 5 lat w związku z założeniem konta na stronie: https://filatelistyka.poczta-polska.pl, liczonych od dnia założenia konta, w przypadku nie podejmowania przez ten okres działań na koncie przez Zarejestrowanego Użytkownika,
2) przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione w związku z realizacją usług, o których mowa w Regulaminie,
3) do momentu cofnięcia zgody wyrażonej przez Zamawiającego w celach określonych w ust. 4.


10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w Regulaminie, a wynikające z przepisów Rozporządzenia RODO, są dostępne na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl.

§ 9

1. W przypadku posiadania w sklepie internetowym przez Zamawiającego więcej niż jednego konta, Sprzedający może usuwać dodatkowe konta, przyjmując zasadę, iż do dyspozycji Zamawiającego pozostanie ostatnie założone konto. O zamiarze usunięcia konta Sprzedający poinformuje Zamawiającego. Usunięcie konta nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania zgody od Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego , ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Formularz odstąpienia od umowy
NOWOŚCI
Najczęściej kupowane